Thursday, March 14, 2013

သမၼာက်မ္းစာမွ လက္ေရြးစင္ ပံုဝတၳဳ (၆)အာျဗံႏွင့္ေလာတ
(ဖ်က္ဆီးျခင္းခံခဲ႔ရေသာ ေသာဒံုၿမိဳ႕)

အာျဗံသည္ မယားစာရဲ၊ တူျဖစ္သူ ေလာတ တို႔ႏွင့္အတူ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္ေသာပစၥည္းဥစၥာ၊ ကၽြဲႏြားတိရစၧာန္၊ ကၽြန္တို႔ကို ယူၿပီး ဥရၿမိဳ႕က ထြက္ခြာလာခဲ႔တယ္။ ေတာင္အထပ္ထပ္၊ ျမစ္ အသြယ္သြယ္ ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ခါနာန္ျပည္သို႔ ေရာက္လာခဲ႔တယ္။ အဲ႔ဒီျပည္ဟာ အာျဗံကို ဘုရားသခင္ ကတိေပးထားတဲ႔ တိုင္းျပည္ပဲျဖစ္တယ္။

သူတို႔ဟာ အဲ႔ဒီေနရာမွာပဲ ေနဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကၿပီး ရြက္ဖ်င္တဲမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ခဲ႔ၾကတယ္။ သူတို႔၏ ငယ္သားသိုးထိန္းမ်ားက သိုးႏြားတိရစၧာန္မ်ားကို စားက်က္မ်ားထဲသို႔ မနက္တိုင္း ထိန္းေက်ာင္း ခဲ႔ၾကတယ္။ မၾကာလိုက္ပါဘူး၊ အခ်င္းခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ၿပီး ျပႆနာတက္ခဲ႔ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တိရစၧာန္ေတြအတြက္ စားက်က္ေျမမရိွဘဲကိုး။

ဒီလိုနဲ႔ အာျဗံနဲ႔ သူ႔တူေလာတတို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုးဟာ အရပ္ေဒသတစ္ခုထဲမွာ အတူတူေနဖို႔ အတြက္ အခက္အခဲ ရိွလာတယ္။ အာျဗံဟာ သူ႔တူေလာတကို သူႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႔ ေဒသ ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးလိုက္တယ္။ ေလာတဟာ ေျမေနရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္တဲ႔ ေသာဒံုၿမိဳ႕နားက လြင္ျပင္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တစ္ခါတည္း သူ႔တိရိစၧာန္၊ ကၽြန္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ယူေဆာင္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတယ္။ အာျဗံကေတာ့ ခါနာန္ျပည္မွာ ေနရစ္ခဲ႔တယ္။

တစ္ခုေသာေန႔တစ္ေန႔မွာေတာ့ လူသံုးဦးတို႔သည္ အာျဗံဆီကို ေရာက္လာၾကၿပီး ေသာဒံုၿမိဳ႕ကလူမ်ားသည္ အလြန္ဆိုးညစ္ၾကတဲ႔အတြက္ ဘုရားသခင္သည္ ထိုၿမိဳ႕ကို ဖ်က္ဆီးေတာ့မည္ဟု လာေရာက္ေျပာျပခဲ႔ၾကတယ္။ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ လိင္တူေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းဟာ ေသာဒံုၿမိဳ႕ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုးအျပစ္ပါပဲ၊ ဘုရားသခင္က တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုပဲ လိုခ်င္တယ္။ ေသာဒံုၿမိဳ႕သားမ်ားကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုပင္ ဂ႐ုမစိုက္ခဲ႔ၾကပါဘူး။

အာျဗံခမ်ာ ေသာဒံုၿမိဳ႕ကို မဖ်က္ဆီးဖို႔ ဘုရားသခင္ကို ေတာင္းပန္ခဲ႔ရွာတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဘုရားသခင္က ေျဖာင့္မတ္သူဆယ္ေယာက္ေတြ႔ႏိုင္တယ္ဆိုပါက အဲ႔ဒီၿမိဳ႕ကို မဖ်က္ဆီးေတာ့ပါဟု အာျဗံနဲ႔ သေဘာတူခဲ႔တယ္။ ဒါေပမယ္႔ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္တဲ႔ လူဆယ္ေယာက္ေတာင္မွ် ထိုၿမိဳ႕မွာ မရိွခဲ႔႔ပါဘူး။

ေသာဒံုၿမိဳ႕သို႔ ေကာင္းကင္တမန္ႏွစ္ပါး ေရာက္ခဲ႔ၾကတဲ႔အခ်ိန္တြင္ ေလာတဟာ ၿမိဳ႕တံခါးဝမွာ ထိုင္ေနခဲ႔တယ္။ ခရီးဦးႀကိဳျပဳၿပီး အိမ္ကို ေခၚသြားခဲ႔တယ္။ ေကာင္းကင္တမန္ေတြကလည္း အဲ႔ဒီၿမိဳ႕ကို ဘုရားသခင္ ဖ်က္ဆီးေတာ့မည့္အေၾကာင္း ေလာတကို သတိေပးခဲ႔ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ေန႔ ေရာက္လာတဲ႔အခါမွာေတာ့ သူတို႔က “သင္သည္ ထ၍ ဤအရပ္၌ ရိွေသာ မယားႏွင့္ သမီးႏွစ္ေယာက္ကို ေခၚ၍ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ အလ်င္အျမန္ ထြက္ၾကေလာ့။” ဟု သတိေပးရင္း ေကာင္းကင္တမန္တို႔က သူတို႔ကို လက္နဲ႔ဆြဲၿပီး ၿမိဳ႕ျပင္ကို ေခၚထုတ္ခဲ႔ၾကတယ္။

အဲဒီေနာက္ ဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္က ကန္႔နဲ႔မီးမိုးကို ရြာေစၿပီး၊ အဲ႔ဒီၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္ေဒသတစ္ခုလံုးကို ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ႔တယ္။ ေလာတ၏ မယားမွာမူ ေနာက္ျပန္လွည့္မိလိုက္တဲ႔အတြက္ ဆားတိုင္ႀကီးျဖစ္သြားခဲ႔ရရွာတယ္။

ဝမ္းနည္းစရာ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ပါလား။ ေလာတက အတၱႀကီးစြာနဲ႔ ေကာင္းေပ႔ဆိုတဲ႔ လြင္ျပင္ႀကီးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ႔ေပမယ္႔၊ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ရိွသမွ်ဆံုး၊ မယားပါ ဆံုးခဲ႔ရတဲ႔ဘဝနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ႔ရွာတယ္။ ဘုရားသခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို မေကာင္းမႈေတြကို ေရွာင္ရွားေစခ်င္တယ္။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ကိုပဲ က်င့္သံုးေစခ်င္တယ္။ နာမခံေသာသူကို ဘုရားသခင္က တရားစီရင္ပါလိမ္႔မယ္။ အာျဗံကဲ႔သို႔ နာခံမႈရိွေသာသူကိုေတာ့ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြကို သြန္းေလာင္းေပးပါလိမ္႔မယ္။
ကမၻာဦးက်မ္း ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၈၊ ၁၉

“အာျဗံသည္ အေမြခံရလတၱံ႔ေသာျပည္သို႔ ထြက္သြားမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ ေခၚေတာ္မူေသာအခါ သူသည္ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားသည္ကို ကိုယ္တိုင္မသိဘဲလ်က္၊ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ နားေထာင္၍ ထြက္သြားေလ၏။” - ေဟျဗဲ ၁၁း၈

0 comments:

Post a Comment