Monday, December 24, 2012

ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ဆင္းသက္ႂကြလာၿပီ (ခရစ္စမတ္ သတင္းစကား)


“ယေန႔တြင္ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႕၌ သခင္ခရစ္ေတာ္တည္းဟူေသာ ကယ္တင္ေသာအရွင္သည္ သင္တို႔အဘို႔ အလို႔ငွာ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူၿပီ။” (လုကာ - ၂း၁၁)

ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္း
“ခရစၥမတ္”သည္ ဘုရားစင္စစ္ လူ႔ဇာတိကို ခံယူကာ ေလာကသို႔ ေမြးဖြားလာေသာေန႔ကို ဆိုလိုသည္။ ဤသည္မွာ လူသားမ်ားအေပၚ ဘုရားသခင္ ထားရိွေသာ တစ္ဖက္သတ္ေမတၱာ ကို ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ပင္ ျဖစ္သည္။
“ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ ကို ရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည္ တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏။” (ေယာ၊ ၃း၁၆)

ေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္
ခရစၥမတ္အခ်ိန္အခါသမယသည္ ကမၻာလူသားမ်ား ရန္လိုမုန္းတီးျခင္းမ်ားမွ ခ်စ္ျခင္းသို႔၊ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းျခင္းမွ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသို႔၊ ဆူပူလႈပ္ရွားျခင္းမွ ၿငိမ္သက္ျခင္းသို႔၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း ကင္းမဲ႔ရာမွ စိတ္ခ်ေသခ်ာျခင္းသို႔၊ ေျပာင္းလဲေစရန္ သူငယ္ေတာ္ေယ႐ႈေမြးဖြားလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသူငယ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ျဖစ္သည္။
“ငါတို႔အဖို႔ သူငယ္ကို ဖြားျမင္၏။ ငါတို႔အား သားကို သနားေတာ္မူ၏။ ထုိသူသည္ အုပ္စိုးျခင္းအာဏာစက္ ရိွလိမ္႔မည္။ နာမေတာ္မူကား အံ႔ၾသဘြယ္၊ တိုင္ပင္ဘက္၊ တန္ခိုးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္၊ ထာဝရအဘ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္ျခင္းကို ခံေတာ္မူလိမ္႔မည္။” (ေဟရွာယ၊ ၉း၆)

တေလာကလံုးအတြက္ ၿငိမ္သက္ျခင္း
ကမၻာေလာကသည္ ႐ႈပ္ေထြးေသာေလာကျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡေလာကျဖစ္သည္။ လူ႔စိတ္မၿငိမ္မသက္ျခင္း၊ လူလူခ်င္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္း၊ ဖန္ဆင္းေသာအရာမ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းသည္ ေလာက၏ ပံုရိပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းေျပာင္းလဲခဲ႔ပါၿပီ။
“ေတာေခြးသည္ သိုးသူငယ္ႏွင့္ အတူေနလိမ္႔မည္။ က်ားသစ္သည္ ဆိတ္သူငယ္ႏွင့္အတူ အိပ္လိမ္႔မည္။ ႏြားသူငယ္၊ ျခေသၤ႔သူငယ္၊ ဆူေအာင္ေကၽြးေသာအေကာင္တို႔သည္ အတူသြားလာၾက၍ လူသူငယ္သည္ သူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္လိမ္႔မည္။ ႏြားမႏွင့္ ဝက္ဝံမသည္ အတူက်က္စား၍ သူတို႔သားငယ္မ်ားသည္ အတူအိပ္ၾကလိမ္႔မည္။ ျခေသၤ႔သည္လည္း ႏြားကဲ႔သို႔ ျမက္ကိုစားလိမ္႔မည္။ ႏို႔စို႔သူငယ္သည္လည္း ေႁမြဆိုးတြင္းေပၚမွာ ကစားလိမ္႔မည္။ ႏို႔ကြာေသာသူငယ္သည္လည္း ေႁမြေဟာက္တြင္းဝ၌ မိမိလက္ကို သြင္းလိမ္႔မည္။ ငါ၏ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္တစ္ျပင္လံုး၌ အခ်င္းခ်င္း ညႇင္းဆဲျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို မျပဳရၾက။” (ေဟ၊ ၁၁း၆-၉)

ၿငိမ္သက္ျခင္းအတြက္ မဂၤလာႏွစ္ျဖာ
ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈေလာကသို႔ ဆင္းသက္ႂကြလာျခင္းသည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး အစရိွသည့္ က႑နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူသားမ်ား လြတ္ေျမာက္မႈ ရေစရန္ျဖစ္သည္။
“ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ႔အေပၚ၌ တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ႔ကို ဘိသိက္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာသူတို႔၏ အနာကို ေပ်ာက္ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ဖမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရိွေသာသူတို႔အား လႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို ျပေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ညႇင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ထာဝရဘုရား၏ မဂၤလာႏွစ္ကာလကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ငါ႔ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီ။” (လု၊ ၄း၁၈-၁၉)
အရွင္ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ လူ႔ဇာတိခံယူ၍ ဖြားျမင္ေတာ္မူျခင္းသည္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ လြတ္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ကမၻာေျမလူသားမ်ား အပါအဝင္ ေတာေတာင္ေရေျမႏွင့္ သက္ရိွသတၱဝါမ်ားအား ခံစားရရိွေစရန္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္
ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနေသာ လူတို႔၏ စိတ္သေဘာထားမ်ား၊ ေလာဘေၾကာင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေနၿပီျဖစ္ေသာ ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုမ်ား၊ ေဒါသအေလ်ာက္ က်ဴးလြန္ေနေသာ စစ္ပြဲမ်ား၊ ဆန္းသစ္လာေသာ ေတြးေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အႏၲရာယ္ရိွလာၿပီျဖစ္ေသာ လူေနမႈပံုစံမ်ား အစရိွေသာ အရာအားလံုးသည္ ပံုသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲ၍ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဘုရားသခင္ အလိုေတာ္ရိွပါသည္။
“ေကာင္းကင္သစ္ႏွင့္ ေျမႀကီးသစ္ကိုလည္း ငါျမင္၏။ အဘယ္သို႔နည္း ဟူမူကား၊ ေရွးေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ ေရြ႕သြားၾကၿပီ။” (ဗ်ာ၊ ၂၁း၁)
ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈဘုရားဖြားျမင္ေတာ္မူေသာဤအခ်ိန္အခါသည္ ဘုရားသခင္၏ အံ႔ၾသဖြယ္ရာခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားကို လူသားအားလံုးအတြက္ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ထိုေမတၱာတရားကို သိျမင္ခံယူလ်က္ ေလာကလူသားအခ်င္းခ်င္း၊ ေတာေတာင္ေရေျမႏွင့္ သက္ရိွသတၱဝါမ်ားအားလံုး သဟဇာတျဖစ္လ်က္ ၿငိမ္သက္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အရွင္ေယ႐ႈခရစ္ကို စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ လက္ခံယံုၾကည္လိုက္ဖုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
ဤသို႔ျဖင့္ မိမိအသက္တာတြင္သာမက ကမၻာေလာကႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလ်က္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းအားျဖင့္ ပံုသ႑ာန္ေျပာင္းလဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရိွလာလိမ္႔မည္ျဖစ္ေပသည္။

Monday, December 17, 2012

ခရစ္စမတ္ ဆိုသည္မွာ...


ခရစ္ယာန္တို႔၏ ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ကို အျပစ္မွ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာ ကယ္တင္ပိုင္ရွင္ ခရစ္ေတာ္ေယ႐ႈ၏ ဖြားျမင္ျခင္းကို ေအာက္ေမ႔သတိရလ်က္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ က်င္းပရာတြင္ ေမြးေန႔ေတာ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဓမၼေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုျခင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ နိပတ္ေတာ္ ျပသျခင္း၊ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံဝတ္ျပဳျခင္း၊ ေမတၱာႏွင့္ လက္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား ျပဳၾကသည္။ ရပ္နီး ရပ္ေဝး မိတ္ေတြသဂၤဟတို႔ထံ ခရစ္စမတ္ကဒ္မ်ား ပို႔လ်က္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းကာ သတိရႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ မိမိတို႔ အိမ္မ်ားတြင္လည္း အလွတန္ဆာမ်ားဆင္လ်က္ မီးမ်ားထြန္းညႇိကာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။

ခရစ္စမတ္အခါသမယသည္ ခရစ္ယာန္တို႔၏ ေမတၱာျပသည့္ ထူးျမတ္ေသာ အခါသမယျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေသာ ထာဝရဘုရားသခင္၏ ႀကီးမားေသာေမတၱာေတာ္အတြက္ ေက်းဇူးတင္လ်က္၊ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေမတၱာျပေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္ပါသည္။

Christmas Music Performance ပြဲက်င္းပမည္
ရန္ကုန္ ဖလမ္း ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္မွ လူငယ္မ်ား၏ ခရစၥမတ္ေတးသီခ်င္းမ်ား သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို စိမ္းလန္းစိုေျပ ဥယ်ာဥ္တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ဟု သိရပါသည္။ လာေရာက္ၾကေသာ ပရိတ္သတ္မ်ားအား ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္ေလးမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည့္အျပင္ အဆိုပါ Christmas Music Performance ပြဲ၌ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ပြဲအား လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔၊ ညေန ၅ နာရီခြဲ မွ ည ၉ နာရီထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းလ်ားလမ္းရိွ စိမ္းလန္းစိုေျပဥယ်ာဥ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္လို႔ ဂီတကိုခ်စ္ေသာ ခရစ္ယာန္လူငယ္တိုင္း ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ သတင္းေပးလိုက္ရပါသည္။

အို… အံ႔ဘြယ္ ေက်းဇူးေတာ္ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္မွာ…
ခ်စ္စြာေသာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား
                        ေက်းဇူးေတာ္ဆိုသည္မွာ မထုိက္တန္ဘဲ ရရိွသည့္ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာသာကို ေငြျဖင့္မဝယ္ႏိုင္၊ မိမိ၏ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ မရရိွႏိုင္ပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကိုႏွင့္ ထိုက္တန္ျခင္းမရိွပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာကို ဘုရားသခင္က တစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
“ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္လည္း လူ႔ဇာတိအျဖစ္ကို ခံယူ၍ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္ လည္းေကာင္း ျပည့္စံုလ်က္ ငါတို႔တြင္ တည္ေနေတာ္မူသည္ျဖစ္၍…” (ေယာ ၁:၁၄)

Chat With Jesus


Jesus: Hello. Did you call me?

Man: Called you? No.... Who is this?

Jesus: This is Jesus. I heard your prayers. So I thought I will chat.

Man: I do pray. Just makes me feel good. I am actually busy now. I am in the midst of something.

Jesus: What are you busy at? Ants are busy too.

Man: Don’t know. But I can’t find free time. Life has become hectic. It’s rush hour all the time.

Jesus: Sure. Activity gets you busy. But productivity gets you results. Activity consumes time. Productivity frees it.

Man: I understand. But I still can’t figure out. By the way, I was not expecting YOU to buzz me on instant messaging chat.

Jesus: Well I wanted to resolve your fight for time, by giving you some clarity. In this net era, I wanted to reach you through the medium you are comfortable with.

Man: Tell me, why has life become complicated now?

Jesus: Stop analyzing life. Just live it. Analysis is what makes it complicated.

Man: why are we then constantly unhappy?

Jesus: Your today is the tomorrow that you worried about yesterday. You are worrying because you are analyzing. Worrying has become your habit. That’s why you are not happy.

Man: But how can we not worry when there is so much uncertainty?

သင့္ဆုေတာင္းသံ နားေထာင္ျပင္ဆင္ေသာ ဘုရားရွင္ (၂)

ေရွးဦးစြာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ခင္ပြန္းဟာ (၂.၃.၂၀၁၂) ဆိုရင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္စင္ယူၿပီးရင္ ပင္စင္လစာေလးပဲ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က အံ႔ၾသဖြယ္ရာ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးခဲ႔ ပါတယ္။ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္၊ ေမလက ကားေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဘုရားသခင္က မေမ႔ဘူး။ (၂၀၁၂) ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔မွာ ေလွ်ာက္ထားတဲ႔ မီနီဆလြန္းကား လာထုတ္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ ကားဖိုးကိုလည္း ဘုရားသခင္က လံုေလာက္စြာ ျပင္ဆင္ေပးပါတယ္။ သားသမီးေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ဆုေတာင္းသည့္အခါ အျမဲ နားေညာင္းလ်က္ အေျဖေပးေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရင္း သက္ေသခံပါတယ္။

ဂါႏိုးရာ

ေမွ်ာ္လင့္ရာသမၼာတရားအဖြဲ႔၏ လက္ထိုး႐ုပ္အားျဖင့္ သာသနာျပဳျခင္း

ရန္ကုန္ကေလးေဆး႐ံုႀကီး အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္၌ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူေသာ ကေလးမ်ားႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ လာေရာက္ကုသမႈခံယူေသာ ကေလးမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ရာသမၼာတရား သည္ လစဥ္ လက္ထိုး႐ုပ္ကေလးမ်ားျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေပးရာ (၆-၉-၂၀၁၂) ႏွင့္ (၁၈-၁၀-၂၀၁၂) ရက္မ်ားတြင္ ေသြးႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာႏွင့္ အျခားေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာကေလးမ်ားအား လက္ထိုး႐ုပ္အားျဖင့္ ေမတၱာျပႏွစ္သိမ္႔ေပးႏိုင္ခဲ႔ပါသည္။


Credit: သန္႔ရွင္းသူ သတင္းလႊာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Port Life ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ မန္းလမ္းေဘးကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဂဟာေနာက္တစ္ခု ေဆာက္မည္

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရိွ Port Life ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ လာမည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရိွ လမ္းေဘးကေလးမ်ားအတြက္ ေဂဟာႏွစ္ခု ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံထုတ္ Bernama သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သီးႏွံစိုက္ခင္းႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္ေသာ ကေလးသူငယ္ (၁၀) ဦးေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ သည့္ ေဂဟာမ်ားအတြက္  မႏၲေလးရိွ ေျမကြက္မ်ား ဝယ္ယူရန္ Port Life ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀၀၉၃ ေကာက္ခံရရိွထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၈၀၀၀ ေကာက္ခံရရိွၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနမဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ မိဘမဲ႔ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ားအျဖစ္ လမ္းမွားမေရာက္ေစရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Port Life ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း မွ တရားေဟာဆရာ Josh Poyzer က ေျပာသည္။

Port Life ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ လိုအပ္ေသာေငြပမာဏမ်ားကို စုေဆာင္းရွာေဖြလ်က္ရိွၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မကုန္မီ အေဆာက္အဦး ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


Credit: ေရႊဆဌဂံ ဂ်ာနယ္မွ ကူးယူးေဖာ္ျပသည္။

Monday, December 3, 2012

သင့္ဆုေတာင္းသံ နားေထာင္ျပင္ဆင္ေသာ ဘုရားရွင္ (၁)

ႀကီးျမတ္လွေသာ အဖဘုရားရွင္ရဲ႕ နာမေတာ္ကို အထူးပဲ ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ မူလတန္းျပ ဆရာမတစ္ဦးပါ။ ဝန္ထမ္းလုပ္ရင္း အေဝးသင္ေျဖပါတယ္။ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလမွာ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေျဖခဲ႔ပါတယ္။ ေအာင္စာရင္းထြက္ေတာ့ ကၽြန္မ စားေမးပြဲ ေအာင္ပါတယ္။ ပထမႏွစ္ကစၿပီး၊ ဒုတိယႏွစ္၊ ေနာက္ဆံုးႏွစ္အထိ က်ဴရွင္ တစ္ႏွစ္မွ မယူခဲ႔ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ကိုသာ အားကိုးရင္းႏွင့္ စာေမးပြဲ ေျဖခဲ႔တာ ႏွစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္ကို ေပးခဲ႔ပါတယ္

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ေႏြရာသီအားလပ္ရက္မွာ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတက္ႏိုင္ဖို႔ အျမဲဆုေတာင္းခဲ႔ပါတယ္။ အသင္းေတာ္မွာလည္း ဆုေတာင္းခ်က္ တင္ခဲ႔တယ္။ မတ္လမွာ ကၽြန္မ တက္ခ်င္ခဲ႔တဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းကို တက္ခြင့္ရခဲ႔ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဆႏၵႏွစ္ခုဟာ ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ျပည့္ခဲ႔လို႔ အရမ္းဝမ္းသာ ပါတယ္။

အသင္းေတာ္ကို ဆုေတာင္းခ်က္ တင္ခဲ႔တာေရာ၊ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေရာ အျမဲဆုေတာင္းခဲ႔တဲ႔ ကၽြန္မရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ဆႏၵကေတာ့ ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ ရဖို႔ပါပဲ။ ကၽြန္မတာဝန္က်တဲ႔ေနရာက အိမ္နဲ႔ ၿမိဳ႕နဲ႔ အေတာ္ေလးေဝးၿပီး အရမ္းေခါင္တဲ႔ ေတာင္ေပၚရြာေလး တစ္ရြာမွာပါ။ ကားတလွည့္စီး၊ ေျခလ်င္တစ္ခါေလွ်ာက္နဲ႔ ပင္ပန္းစြာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရပါတယ္။ ဘုရားသခင္ ေပးတဲ႔ ခြန္အားနဲ႔သာ ကၽြန္မ သံုးႏွစ္တိတိ အဲဒီရြာမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔တယ္။ မိသားစုႏွင့္ ေဝးတဲ႔ေနရာ ကၽြန္မ မသြားခ်င္ေတာ့တာေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကုန္ခါနီး ေလာက္မွာ အေျပာင္းအေရႊ႕ စၿပီးတင္ကတည္းက ဘုရားသခင္ဆီမွာပဲ ဆုေတာင္းအားကိုးခဲ႔တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၂၀၁၂ ေမလထဲမွာ ေအာ္ဒါထြက္ေတာ့ ကၽြန္မနာမည္ပါလာပါတယ္။ ကၽြန္မ အရမ္းဝမ္းသာခဲ႔တယ္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ရတာဟာ ဆုေတာင္းျခင္းသက္သက္ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မထက္ လုပ္သက္မ်ားတဲ႔သူအခ်ဳိ႕ေတာင္ မေျပာင္းရေသးပါဘူး။ ဘုရားသခင္ ျပင္ဆင္ေပးတဲ႔ ေနရာသစ္မွာ အခုကၽြန္မတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ အိမ္နဲ႔ မနီးေသးေပမယ္႔ တစ္ပတ္တစ္ခါ ျပန္လို႔ရပါတယ္။ ေနထိုင္ရတာလည္း အဆင္ေျပပါတယ္။ ကၽြန္မအတြက္ အျမဲ ဆုေတာင္းေပးခဲ႔တဲ႔ အသင္းေတာ္ႏွင့္ မိသားစုေတြကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

"ငါ႔ကိုေခၚေလာ့။ ငါထူးမည္။" (ေယ ၃၃း၃) ဆိုတဲ႔ ဘုရားသခင္ေပးတဲ႔ အခြင့္အေရးေလးကို စြဲကိုင္ၿပီး ယံုၾကည္စြာ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါက မိတ္ေဆြမ်ားကို ဘုရားသခင္က အေျဖေပးမယ္ဆိုတာ ခြန္အားေပးရင္း သက္ေသခံခ်င္ပါတယ္။ ယံုၾကည္သူအေယာက္စီတိုင္းအေပၚမွာ ဘုရားသခင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္သည္ သာ၍ ဘုန္းႀကီးပါေစေသာ္။

ဆိဆီ (ဒီးေမာ့ဆို)

အသက္သရဖူ (ဆရာ ဦးကပ္ခန္႔ခုပ္)
နိဒါန္း

ယေန႔ေခတ္ကာလမွာ ယံုၾကည္သူ၊ မယံုၾကည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္အသက္တာထဲမွာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔တတ္ၾကပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ထိုသို႔ ေတြ႔ၾကံဳၾကတဲ႔ ခက္ခဲမႈ အားလံုးတို႔ကို အေပၚစီးကေန ျမင္ေတြ႔သလို ျမင္တတ္ၿပီး၊ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ဒီကေန႔ ေဝငွလိုပါတယ္။ ဦးစြာ ဆင္ျခင္ ခြန္အားယူၾကရမယ္႔ က်မ္းပိုဒ္ကို ဖတ္လိုပါတယ္။
“စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းကို သည္းခံေသာသူသည္ မဂၤလာရိွ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ စစ္ေၾကာစံုစမ္းျခင္းကို ခံၿပီးမွ သခင္ဘုရားကို ခ်စ္ေသာသူတို႔အား ကတိထားေတာ္မူေသာ “အသက္သရဖူ” ကို ရလိမ္႔မည္။” (ယာ၊ ၁:၁၂)
ယေန႔ ေဝငွမယ္႔ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားက မိမိ၏ အသက္တာအတြက္ ပိုင္းျခားခံယူႏိုင္ဖို႔ရန္ အခ်က္ (၃)ခ်က္နဲ႔ ေဝငွသြားလိုပါတယ္။